Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera

Gmina Sypniewo działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Wzrost kompetencji uczniów w Gminie Sypniewo” w ramach ogłoszonego konkursu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (IP, IOK) nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje